Lista za Tabor
         

PROGRAM za obdobje 2018 - 2022:

(datoteka PDF)
 1.  Obnova drevoredov in nadomestitev  manjkajočih dreves
  1. Zasaditev novih drevoredov na Fochevi in  Metelkovi ulici ter Ljubljanski cesti
  2. Letno zasaditev 60 nadomestnih dreves  
 1. Cestna infrastruktura
  1. Celovita obnova Koseskega ulice v celotni dolžini
  2. Obnova Metelkove ulice med Cesto zmage in Betnavsko cesto
  3. Obnova asfaltne površine na Ljubljanski cesti od Ulice pariške komune do Ceste proletarskih brigad
  4. Preplastitev križišča Ljubljanske ulice in CPB
  5. Obnova asfaltne površine in ureditev prometnega režima v Goriški ulici
  6. Obnova asfaltne površine v Fochevi ulici z izgradnjo manjkajočega pločnika
  7. Obnova asfaltne površine v Kettejevi in Marmontovi ulici
  8. Dokončanje obnove Ceste zmage – odsek južno od Metelkove ulice
  9. Zamenjava obstoječe cestne razsvetljave z novimi, zakonsko predpisanimi varčnimi svetili

 

 1. Športni objekti
  1. Dvorana Tabor – dokončanje dvorane z izgradnjo vzhodnega trakta in celovita obnova obstoječega objekta, kar bi omogočilo večjih športnih mednarodnih prireditev.
    
   Kljub temu, da dvorana Tabor obstaja od leta 1984, ni bila nikoli v celoti dograjena, saj manjka vzhodni aneks, ki bi se v skladu z investicijsko operacijo tudi dokončno dogradil.
   Za sanacijo in rekonstrukcijo Dvorane Tabor imajo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar jim ni uspelo, da bi v ta namen izkoristili nedavno evropsko košarkarsko prvenstvo, saj niso bili izbrani za gostitelja tekem. Tudi pogojev za izvedbo mednarodne rokometne tekme dvorana Tabor ne izpolnjuje.

 

  1. Ledna dvorana - dokončanje Ledne dvorane, kjer bi z dozidavo manjkajočega  južnega  dela pridobili  novo ledeno ploskev in nujne dodatne prostore.

 

 1. Površine za pešce in kolesarje
  1. Sistematična obnova pločnikov in kolesarskih stez (asfaltnih površin in talnih oznak)
  2. Ureditev in asfaltiranje prehoda za kolesarje in pešce med »kadetnico« in športnimi igrišči – prehod z Ramovševe na Engelsovo ulico
 1. Otroška igrišča
  1. Ureditev otroškega igrišča v Regentovi ulici
  2. Ureditev otroškega igrišča v Goriški ulici
  3. Ureditev otroškega igrišča na Schreinerjevem trgu
 
Tudi v prihodnjem mandatnem obdobju si bomo prizadevali, da dejansko zaživi projekt participatornega  proračuna, da se razširi v vseh MČ in KS Mestne občine Maribor, da se zanj zagotovi več sredstev in odpravi nekatere administrativne ovire, ki so letos ovirale sprejetje in izvajanje oddanih predlogov prebivalcev MČ.
Lista za Tabor vabi k sodelovanju tudi druge civilne družbe in posameznike, ki že delujejo ali bi želeli delovati na teritoriju MČ Tabor in tako ponovno potrdimo dejstvo, da skupaj zmoremo več.
Torej predlagamo  vam, da se 18. novembra 2018 udeležite letošnjih lokalnih volitev in oddate svoj glas za Listo za Tabor ter tako tudi sami prispevate k hitrejšemu razvoju MČ Tabor skladno z željami in interesi tukajšnjih prebivalcev. Mi pa se zavezujemo, da bomo vaše zaupanje s svojim aktivnim delom upravičili.

 

 


nazaj >>>